Algemene voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Bouwie-site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de Bouwie-site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie in op de Bouwie site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is een bezoeker van de Bouwie-site niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Bouwie-site opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van de Handelsonderneming Bouwie B.V. (ook niet via eigen netwerk).

Wij zijn niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Bouwie-site, of met het tijdelijke offline zijn van de Bouwie-site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Bouwie-site is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Bouwie-site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij het plaatsen van informatie op de Bouwie-site is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:

Handelsonderneming Bouwie B.V.
Veensesteeg 16B
4264 KG Veen
t.a.v. BOUWIE webredactie